Óleo sobre tela 46 x 61 / 2008

 

Óleo sobre tela 20 x 30 / 2017

 

Óleo sobre tela 30 x 20 / 2017

 

Óleo e esmalte sobre tela 20 x 20 / 2010
Óleo sobre tela 60 x 80 / 2008